batman    อาทิตย์ 27 ก.ย. 2009 4:05 pm
เครื่องต้นแบบการกำจัดยุง แบบประหยัดพลังงาน
โรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever-DHF) นับเป็นโรคติดเชื้อไวรัสแดงกี่ที่พบใหม่ (emerging disease) เมื่อ45ปีที่แล้ว โดยพบระบาดเป็นครั้งแรกที่ประเทศฟิลลิปปินส์ เมื่อ พ.ศ. 2497 และต่อมาพบระบาดใน
ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2501 และหลังจากนั้นได้ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย โรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่เป็นในเด็ก อายุน้อยกว่า 15 ปี และอาจมีความรุนแรง มีภาวะช็อกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ โรคนี้จึงมีความแตกต่างกับโรคไข้เดงกี ( dengue fever - DF) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่รู้จักกันมานานเกิน 200 ปี ว่าเป็นโรคที่ไม่รุนแรง โดยทั่วไปจะไม่ทำให้ถึงเสียชีวิต และผู้ป่วย Classical dengue fever ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดกระดูกอย่างรุนแรง (break bone fever) นั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นในผู้ใหญ่

ในประเทศไทย เริ่มมีการระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2501 มีรายงานผู้ป่วย 2,158 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 8.8 ต่อประชากรแสนคน มีอัตราป่วยตายร้อยละ 13.90 โดยมีรายงานผู้ป่วยสูงสุดในปี พ.ศ. 2530 คือ 174,285 ราย และมีอัตราป่วยตายร้อยละ 0.5 ในปี พ.ศ. 2541 มีรายงานผู้ป่วย 127,189 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 209.14 ต่อประชากรแสนคน และมีอัตราป่วยตายร้อยละ 0.34 จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้นมาตลอด แต่อัตราป่วยตายลดน้อยลงอย่างชัดเจน ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเดงกีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 10-14 ปี ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างกว้างขวาง โดยจะพบผู้ป่วยได้ทุกจังหวัดและทุกภาคของประเทศ

ในปัจจุบันจึงนับได้ว่าโรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อที่นำโดยยุงลาย (Aedes aegypti) ที่มีความสำคัญมากทีสุด โดยพิจารณาทางด้านสาธารณสุขที่มีผู้ป่วยในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และทางด้านการแพทย์ ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่รุนแรงอาจเกิดภาวะช็อกซึ่งเป็นผลจากการรั่วของพลาสมา ทำให้ถึงเสียชีวิตอย่างรวดเร็วถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างถูก ต้อง โรคนี้นับเป็นสาเหตุที่สำคัญของการป่วยและการตายในเด็กโรคนี้ชุกชุม โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย Aedes aegyti ตัวเมีย บินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง เชื้อไ/วรัสแดงกีจะเพิ่มจำนวนในตัวยุงประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรัสแดงกี่จะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุง เมื่อยุงกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วันในช่วงที่มีไข้ หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคนี้ระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน และโรงเรียน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว แต่ไม่ชอบวางไข่ในท่อระบายน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

ผล งานสิ่งประดิษฐ์ของ ผศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ และ อาจารย์ปัญญา มัฆะศร อาจารย์คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. เป็นเครื่องกำจัดยุงที่ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่ส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และปลอดภัยในการใช้งาน
อาจารย์ปัญญา เล่าที่มาของเครื่องต้นแบบการกำจัดยุงแบบประหยัดพลังงานว่า ?ได้แนวคิดมาจากเครื่องกำจัดยุง และไม้ช็อตยุงที่มีขายในท้องตลาด เครื่องกำจัดยุงก็ต้องเสียบไฟตลอดทำให้เสียพลังงานเป็นอย่างมากแล้วนอกเหนือ จากยุงยังมีแลงอื่นๆ ที่เข้าไปและบางครั้งแมลงต่างๆเหล่านี้ยังไปค้างตามตะแกลงลวดทำให้เกิดการ ซ็อตที่นานทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไหม้ ส่วนไม้ช็อตยุง ก็เป็นอันตราย จึงคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ จึงทำเป็นเครื่องต้นแบบขึ้นมา โดยเครื่องนี้จะใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ในการประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 1.5 แอมแปร์ ซึ่งกำลังงานที่ใช้ในการทำงานของวงจรไม่เกิน 10 วัตต์ โดยใช้ระบบควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์?

สำหรับหลักการทำงานของเครื่องคือ จะใช้หลอดแสง สีม่วงดักและล่อยุงหรือแมลงจำนวนสองหลอด ซึ่งคลื่นความถี่ของแสงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยความถี่แสงที่ใช้จะอยู่ในช่วง 0-50 hz เพื่อให้ยุงสับสน แล้วแสงสีม่วง จะล่อยุงหรือแมลงเข้ามา โดยจะมีพัดลมดูดอากาศขนาดเล็ก เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่ง เมื่อยุงถูกดูดเข้ามาในเครื่องจะผ่านตาข่ายแรงดันสูง ซึ่งเป็นตัวช็อตยุงด้วยความแรงประมาณ 450 โวลต์ดีซี ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อคน

อาจารย์ปัญญาอธิบายเพิ่มเติมว่า ?ได้นำเครื่องต้นแบบการกำจัดยุงไปใช้ในงานภาคสนามโดยสังเกตจากจำนวนยุงที่ กำจัดได้ พบว่าสามารถกำจัดยุงได้จริง ทั้งยังประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องกำจัดยุงที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดที่ทำ งานคล้าย กัน แต่ทั้งนี้เครื่องจะทำงานได้ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร ถ้าสูงกว่านี้เครื่องต้นแบบจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยุงจะไม่บินสูงกว่า 500 เมตรด้วย นอกจากนี้อุณหภูมิและเวลาก็มีส่วนสำคัญ โดยยุงจะชอบอุณหภูมิประมาณ 28-35 องศาเซลเซียส และยุงลายจะออกหากินในช่วงสาย 9.00-11.00 น. และช่วงบ่าย 14.00-16.00 น. ดังนั้นการจะกำจัดยุงให้ได้เต็มประสิทธิภาพจะต้องคำนึงถึง ปัจจัยเหล่านี้ด้วย
นี่เป็นอีกตัวอย่างของการนำความรู้มาแก้ปัญหาจริง จากสถานการณ์ไข้เลือดออกที่เกิดขึ้น นำไปสู่ความพยายามของนักประดิษฐ์ที่พยายามนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ ปัญหา เป็นอีกสองแรงของความพยายามที่จะช่วยกันกำจัดยุงที่เป็นพาหะของโรคร้ายให้ หมดไปจากบ้านเรา
ที่มา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11