Princessmews    พุธ 11 ต.ค. 2017 4:46 pm
“กระทรวงพลังงาน” โชว์ศักยภาพ “กาแฟถ้ำสิงห์”
ต้นแบบวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม

กระทรวงพลังงาน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร ประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน
ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ สร้างรายได้ให้จังหวัดปีละ 60
ล้านบาท พร้อมผลักดันสู่ต้นแบบวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม คว้ารางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ระดับประเทศ สาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม จากเวทีประกวดครบรอบ 10 ปี พลังงานชุมชน

จังหวัดชุมพร-วันนี้ ( 11 ตุลาคม 2560) นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร นับเป็นความสำเร็จและความภูมิใจ ของกระทรวงพลังงานและชุมชนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณภัณฑ์ สร้างความแตกต่างให้สินค้าของกลุ่มจากสินค้าประเภทเดียวกัน จนเป็นที่ยอมรับทั้งเรื่องคุณภาพมาตรฐานของสินค้า และเรื่องการเป็นต้นแบบวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม จนกระทั่งได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในสาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม จากเวทีการประกวดในวาระครบรอบ 10 ปี พลังงานชุมชน ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮ้า ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน ภายใต้งบประมาณ 680,000 บาท โดยกระทรวงพลังงานสนับสนุนงบประมาณ 476,000 บาท หรือคิดเป็น 70% ของมูลค่าโครงการ ส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ สนับสนุนงบประมาณ 204,000 บาทหรือคิดเป็น 30% ของมูลค่าโครงการ การอบเมล็ดกาแฟด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้คุณภาพของกาแฟที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น และสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตลงได้ 60%

นอกจากนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ ยังเรียกได้ว่ากลุ่มที่มีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จเรื่องการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดชุมพรได้ปีละ 60 ล้านบาท

“ปัจจุบัน ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ได้มีการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการจัดการองค์ความรู้ จนสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน กลุ่มดังกล่าวยังมีการพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนที่เปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆ ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพื่อไปปรับใช้ในชุมชนตนเอง โดยมีรางวัลการันตรีศักยภาพของกลุ่ม ได้แก่ รางวัลสุดยอดคนพลังงานสาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ จากเวทีการประกวดเนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี พลังงานชุมชน ปี 2560 รางวัลลำดับ 8
การประกวด Top Ten of OTOP City 2015 ระดับประเทศ จากกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 รางวัลผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว กาแฟดริฟและกาแฟคั่วบด ตราถ้ำสิงห์ จาก OTOP ปี 2559 รางวัลผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง 3 in 1 ตราถ้ำสิงห์ จาก OTOP ปี 2556 รางวัลชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จากจังหวัดชุมพร ปี 2555 และสุดท้ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว จาก OTOP ปี 2553” พลังงานจังหวัดชุมพร กล่าว
.................................................................


รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11