zoompr    พุธ 05 เม.ย. 2017 5:44 pm
รูปภาพ

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ดร.พสิษฐ์ ธนาโชติอนันต์กุล ที่ปรึกษาอิสระ ในโอกาสเข้าเสนอผลงานจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรออกแบบระบบอัตโนมัติ พร้อมแนะนำหลักสูตร Webduino และหลักสูตรการให้น้ำแก่สวนเกษตรด้วย Smart phone โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร โดยยกระดับสู่หลักสูตร Internet of Things (IOT) และเน้นหลักสูตรด้าน Smart farming เพื่อช่วยเกษตรกรให้ผ่านพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11