paphangkorn.u    ศุกร์ 05 พ.ค. 2017 11:15 am
รูปภาพ

บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด


บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านบริการขนส่งสินค้า เริ่มก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2500 โดย นายพูนศักดิ์ ติยะรัตนาชัย เริ่มแรกใช้ชื่อ “หจก. พูนศักดิ์ ขนส่ง” ต่อมาในปี 2519 ได้จัดตั้ง “หจก. รัชฏา ขนส่ง” ตั้งอยู่เลขที่ 101/5 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับงานขนส่งที่ขยายตัว และ ในปี 2531 ได้จัดตั้ง “หจก. อรุณี ขนส่ง” เพื่อรองรับงาน ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ผู้ผลิตน้ำมันพืช

จากการขยายงานธุรกิจขนส่ง ของบริษัท และด้วยความไว้วางใจในบริการ ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถบรรทุก ในปี 2536 ทีมผู้บริหาร จึงได้จัดตั้งบริษัทฯ เพื่อรองรับงานของ “หจก. ทั้ง 3” โดยใช้ชื่อ “บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด” บริหารงานโดย นายไพฑูรย์ ติยะรัตนาชัย กรรมการผู้จัดการ สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 138 หมู่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 48 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าและ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครตำแหน่งต่อไปนี้
ตำแหน่ง : โฟร์แมน
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน
รายละเอียดงาน
ควบคุมการตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ได้รับ จัดเก็บสินค้าเข้าชั้นเก็บให้ถูกต้อง ควบคุม Stock Pallet และคัดแยกสภาพ ดี-เสีย ให้ชัดเจน พนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และระเบียบข้อบังคับทางด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- วุฒิการศึกษา ม.6/ปวส.ขึ้นไป
- มีความรู้ในด้านคลังสินค้า งานตรวจนับสินค้า จัดเก็บสินค้า ควบคุมสินค้า
- มีความรู้ด้าน GMP
- สามารถใช้ Computer Program Microsoft ได้เป็นอย่างดี
- ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการพนักงาน
- เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์ม
- รถรับส่งพนักงาน
- เงินโบนัสประจำปีและค่าล่วงเวลา
- เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน
- มีการตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน
รายละเอียดงาน
ประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบการ ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน พร้อมจัดทำเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มีทักษะด้านการวิเคราะห์ วางแผนด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
- สามารถใช้ Computer Program Microsoft ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในสายงาน จป.วิชาชีพ

สวัสดิการพนักงาน
- เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์ม
- รถรับส่งพนักงาน
- เงินโบนัสประจำปีและค่าล่วงเวลา
- เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน
- มีการตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง: พนักงานจัดเศษ
จำนวนที่รับ: 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน: ตามที่ตกลง
รายละเอียดงาน
รับสินค้าเข้าช่องจัดเศษ จัดจ่ายสินค้าที่เป็นเศษให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด ดูแลสินค้าที่อยู่ในช่องจัดเศษให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมจ่าย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ:
1. จัดสินค้าที่จ่ายให้ลูกค้าเป็นเศษ ตามรุ่น, จำนวน, Batch(วันที่) ที่ระบุในใบ Pick
2. ตรวจเช็คสินค้าที่เข้าไปในพื้นที่จัดเศษ ทั้งเรื่องจำนวนและสภาพสินค้า
3. ปัดฝุ่นทำความสะอาดสินค้าเมื่อรับเข้าช่องจัดเศษ
4. คัดแยกสินค้าที่ชำรุดเมื่อพบสินค้าที่ชำรุดในพื้นที่ นำส่ง Foreman เพื่อทำ Damage, Spoil ในระบบ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
- อายุ18ปีขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- เพศ ชาย
- ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการพนักงาน
- เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์ม
- รถรับส่งพนักงาน
- เงินโบนัสประจำปีและค่าล่วงเวลา
- เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน
- มีการตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง: คนขับรถPPT (Power Pallet Truck)
จำนวนที่รับ: 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน: ตามที่ตกลง
รายละเอียด
งานย้ายสินค้าเข้าช่อง Loading bay ตามจำนวนที่ระบุในระบบ ตลอดจนดูแลรักษา ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ:

1. ทำการย้ายสินค้าที่รถ EFL/RT ยกวางไว้หน้าชั้น (Bay) เข้าช่อง Loading bay ตามวิธีที่กำหนดและจำนวนที่ระบุตาม Transfer Order เพื่อจ่ายสินค้าครบและถูกต้องตามจำนวน
2. ตรวจสอบสภาพรถโฟล์คลิฟท์ทุกครั้งที่รับกะ / ก่อนใช้งาน โดยการดูด้วยสายตาและและเช็คสภาพรถตาม Check List เพื่อทราบถึงสิ่งผิดปกติและประสิทธิภาพของรถ ก่อนถึงกำหนดการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
- อายุ18ปีขึ้นไป
- ผ่านการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างน้อย2-3ปี
- เพศ หญิงและชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการพนักงาน
- เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์ม
- รถรับส่งพนักงาน
- เงินโบนัสประจำปีและค่าล่วงเวลา
- เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน
- มีการตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง: คนขับรถRT (Reach Truck)
จำนวนที่รับ: 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน: ตามที่ตกลง

รายละเอียด
รับ จัดเก็บสินค้าทุกประเภทของทุกสถานะ เข้าพื้นที่จัดเก็บ (Location) ชั้นเก็บ (Bin) และยกตักสินค้าจากช่อง/ชั้นจัดเก็บเพื่อให้ PPT นำสินค้าเข้าในพื้นที่ Loading ทำการดูแลรักษา ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ:

1. ย้ายสินค้าจากชั้นเก็บ เข้าพื้นที่ Loading โดยใช้รถ PPTในการขนย้าย ตามคู่มือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ระบบกำหนด เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการจ่ายให้แก่ขนส่ง
2. ตรวจสอบสภาพรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าทุกครั้งที่รับกะ / ก่อนใช้งาน โดยการดูด้วยสายตาและเช็คสภาพรถตาม Check List เพื่อทราบถึงสิ่งผิดปกติและประสิทธิภาพของรถ ก่อนถึงกำหนดการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
- อายุ18ปีขึ้นไป
- ผ่านการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างน้อย2-3ปี
- เพศ หญิงและชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการพนักงาน
- เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์ม
- รถรับส่งพนักงาน
- เงินโบนัสประจำปีและค่าล่วงเวลา
- เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน
- มีการตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง: Checker
จำนวนที่รับ: 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน: ตามที่ตกลง
รายละเอียด
ตรวจสอบสินค้าจ่าย ในช่องให้ถูกต้องตรงตามเอกสารที่ได้รับมอบ ตลอดจนสุ่มตรวจนับสินค้ารายวัน เพื่อให้จำนวนในระบบมีความเชื่อถือได้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ:
1. ครวจสอบสินค้าจ่ายในช่องจ่ายให้ถูกต้องทั้งจำนวน และชนิดของสินค้าตามเอกสาร Gate Pass Slip ที่ได้รับมอบจาก Foreman
2. ระบุวันหมดอายุของสินค้าลงในเอกสาร Gate Pass Slip เพื่อไว้ให้ Foreman ได้ทำการตรวจสอบกับเงื่อนไขการรับสินค้าของลูกค้าแต่ละราย
3. ตรวจ-เช็ค สภาพประตูช่องจ่ายด้านใน และพื้นที่ในคลังสินค้าที่1 ให้อยู่ในสภาพปรกติและพร้อมใช้ตลอดเวลา
4. ทำการสุ่มตรวจนับสินค้าในช่องจัดเก็บตามที่ได้รับเอกสาร-คำสั่ง จาก Foreman
5. ทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือในช่องจัดเศษ ตามเอกสารที่ได้รับจาก Key Punch Pick ทุกวัน
6. ปฏิบัติงานตามคู่มือและวิธีปฏิบัติงาน และ รักษาความสะอาดบริเวณที่ทำงานให้ เป็นไปตามมาตรฐาน GMP
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.
- มีประสบการณ์ เคยปฏิบัติงานในคลังอย่างน้อย1-2ปี
- เพศ หญิงและชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการพนักงาน
- เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์ม
- รถรับส่งพนักงาน
- เงินโบนัสประจำปีและค่าล่วงเวลา
- เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน
- มีการตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง: Key punch
จำนวนที่รับ: 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน: ตามที่ตกลง

รายละเอียด
คีย์ข้อมูล ทำรายงานและปริ้นเอกสาร
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ:
- คีย์ข้อมูล
- ทำรายงาน
- ปริ้นเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / บัญชี / คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 0-2ปี
- เพศ หญิงและชาย อายุ20ปีขึ้นไป (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- ทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ
- พิมพ์ดีด ไทย-อังกฤษได้ 35 คำต่อนาที
- สามารถใช้ MS Office ได้
- ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการพนักงาน
- เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์ม
- รถรับส่งพนักงาน
- เงินโบนัสประจำปีและค่าล่วงเวลา
- เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน
- มีการตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ติดต่อ : คุณวรรณา ม่วงนิ่ม โทร 02-997-3999 ต่อ 222
Email : wanna_tui@thaitanatrading.com
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11