katesara    จันทร์ 08 พ.ค. 2017 9:18 am
ประกาศ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท 2
--------------------------

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในตำแหน่ง ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท 2 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่คัดเลือก
ตำแหน่ง ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท 2 เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือนจะพิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์

2. คุณสมบัติทั่วไปตามเกณฑ์ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.1 อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
2.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
2.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.5 ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.6 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น บริษัทเอกชน หรือ
องค์การระหว่างประเทศ
2.7 ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเกณฑ์ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีประสบการณ์ทางด้านการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท 2 ปี หรือวุฒิอื่นๆและมีประสบการณ์ทางด้านการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีคุณสมบัติตามที่กรรมการผู้จัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม

4. ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
4.1 พิมพ์งาน 2-4 สีได้
4.2 พิมพ์งานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งลายเส้น สกรีนและพื้นตายได้
4.3 มีความรู้ และสามารถผสมสีหมึกพิมพ์ได้
4.4 ทดสอบและตรวจสอบระบบก่อนพิมพ์
4.5 ตรวจเช็คคุณภาพงานในระหว่างพิมพ์
4.6 ตรวจเช็คคุณภาพงานที่พิมพ์เสร็จแล้วก่อนส่งไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
4.7 สามารถรู้ปัญหา และแก้ปัญหาในการพิมพ์ได้
4.8 ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ในเบื้องต้นได้
4.9 ดูแลความสะอาดเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์และบริเวณรอบ ๆ เครื่องพิมพ์
4.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสำเร็จการศึกษา
5.3 ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
5.4 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นทางทหาร
5.5 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6. เกณฑ์การสอบ
6.1 สอบปฏิบัติ
6.2 สอบสัมภาษณ์

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครผ่านทาง www.cuprint.chula.ac.th หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-2183565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.00 – 17.00 น.) และจะไม่คืนหลักฐานต่าง ๆ ในการสมัครไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11