cadbk66    จันทร์ 09 ต.ค. 2017 1:42 pm
เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว พรีม่าคอส Premacos Aloe Vera Plus Anti Acne Gel
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน งานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ลักษณะงาน
๑. ปฏิบัติงาบเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการ ควบคุมภายใน และกำหนดการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทและ ลักษณะการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะห์ความถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน จัดทำร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี
๓. ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชี หรือปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี
๔. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back office เช่น โปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมระบบวันทำการระบบ GFMIS ๆลฯ
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเวลาที่รับสมัคร 9-20 ตุลาคม 2560 ในวันเวลาราชการ เว้นวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ปิดรับสมัครเวลา 15.00

สถานที่รับสมัคร
https://goo.gl/i4QOSN

รายละเอียดการรับสมัคร
https://goo.gl/T6Ty4E
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11