cadbk66    จันทร์ 09 ต.ค. 2017 1:42 pm
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน งานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ลักษณะงาน
๑. ปฏิบัติงาบเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการ ควบคุมภายใน และกำหนดการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทและ ลักษณะการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะห์ความถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน จัดทำร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี
๓. ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชี หรือปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี
๔. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back office เช่น โปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมระบบวันทำการระบบ GFMIS ๆลฯ
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเวลาที่รับสมัคร 9-20 ตุลาคม 2560 ในวันเวลาราชการ เว้นวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ปิดรับสมัครเวลา 15.00

สถานที่รับสมัคร
https://goo.gl/i4QOSN

รายละเอียดการรับสมัคร
https://goo.gl/T6Ty4E
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11