ลงประกาศรับสมัครงานฟรี แต่ห้ามโฆษณาขายสินค้า MLM

   nada2527    พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2017 4:04 pm
ต้องการรับสมัครแม่บ้านประจำ ทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ ค่าแรง 310 บาท มีประกันสังคม สนใจสมัครพร้อมเริ่มงานได้เลยทันที
รับสมัครด่วน!! จำนวนมาก
- เพศหญิง อายุ 20 - 50 ปี

ติดต่อได้ที่ (นดา) 081-3550634

สถานที่ใกล้เคียง
-โซนราษฎร์บูรณะ / ทุ่งครุ / พุทธบูชา / ครุใน / คู่สร้าง / บางปะกอก / ถนนสุขสวัสดิ์ / ถนนพระราม 2
   โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ    ศุกร์ 05 พ.ค. 2017 12:45 pm
ประกาศ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการตลาด
--------------------------
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในตำแหน่ง พนักงานการตลาด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่คัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง พนักงานการตลาด จำนวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปตามเกณฑ์ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.1 อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
2.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
2.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.5 ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
2.6 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น บริษัทเอกชน หรือ
องค์การระหว่างประเทศ
2.7 ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยลัย
หรือหน่วยงานของรัฐ
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเกณฑ์ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.1 วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ด้านการขาย การตลาดสิ่งพิมพ์
3.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านการพิมพ์เป็นอย่างดี
3.3 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS office รวมทั้งการใช้ E-mail , Internet เป็นอย่างดี

4. ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
4.1 ประเมินราคาสิ่งพิมพ์ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและราคาของสิ่งพิมพ์ให้กับผู้รับบริการ
4.3 ติดตามประสานงานให้งานเสร็จทันตามกำหนด
4.4 จัดทำหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งงาน ใบสั่งวัสดุ ฯลฯ
4.5 จัดทำข้อมูลลูกค้า และรายงานการขาย เพื่อประโยชน์ในการรักษาลูกค้า
4.6 วางแผนการตลาด การเข้าพบลูกค้า ติดตามลูกค้าที่ขาดการติดต่อและหาลูกค้าใหม่
4.7 ดูแลและให้ความสะดวกแก่ลูกค้า
4.8 ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงพิมพ์
4.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 1 รูป
5.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสำเร็จการศึกษา
5.3 ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
5.4 ถ้าเป็นชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นทางทหาร
5.5 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6. เกณฑ์การสอบ
6.1 สอบทฤษฎี
6.2 สอบสัมภาษณ์

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครผ่านทาง www.cuprint.chula.ac.th หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-2183565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.00 – 17.00 น.) และจะไม่คืนหลักฐานต่าง ๆ ในการสมัครไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
   โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ    จันทร์ 08 พ.ค. 2017 8:20 am
ประกาศ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการตลาด

--------------------------
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในตำแหน่ง พนักงานการตลาด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่คัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง พนักงานการตลาด จำนวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปตามเกณฑ์ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.1 อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
2.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
2.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.5 ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
2.6 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น บริษัทเอกชน หรือ
องค์การระหว่างประเทศ
2.7 ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยลัย
หรือหน่วยงานของรัฐ
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเกณฑ์ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.1 วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ด้านการขาย การตลาดสิ่งพิมพ์
3.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านการพิมพ์เป็นอย่างดี
3.3 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS office รวมทั้งการใช้ E-mail , Internet เป็นอย่างดี
-2-

4. ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
4.1 ประเมินราคาสิ่งพิมพ์ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและราคาของสิ่งพิมพ์ให้กับผู้รับบริการ
4.3 ติดตามประสานงานให้งานเสร็จทันตามกำหนด
4.4 จัดทำหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งงาน ใบสั่งวัสดุ ฯลฯ
4.5 จัดทำข้อมูลลูกค้า และรายงานการขาย เพื่อประโยชน์ในการรักษาลูกค้า
4.6 วางแผนการตลาด การเข้าพบลูกค้า ติดตามลูกค้าที่ขาดการติดต่อและหาลูกค้าใหม่
4.7 ดูแลและให้ความสะดวกแก่ลูกค้า
4.8 ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงพิมพ์
4.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 1 รูป
5.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสำเร็จการศึกษา
5.3 ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
5.4 ถ้าเป็นชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นทางทหาร
5.5 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6. เกณฑ์การสอบ
6.1 สอบทฤษฎี
6.2 สอบสัมภาษณ์

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครผ่านทาง http://www.cuprint.chula.ac.th หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-2183565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.00 – 17.00 น.) และจะไม่คืนหลักฐานต่าง ๆ ในการสมัครไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
   คุณเมย์    จันทร์ 08 พ.ค. 2017 1:21 pm
คุณสมบัติ
1.อายุ 22-35 ปี ชาย/หญิง
2.จบการศึกษา ปวส หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด/บริหาร/ การเงิน/ประชาสัมพันธ์หรือ กรณีปวช/ม.6 ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 4ปี
3.กระตือรือร้น มองหาโอกาสความก้าวหน้า
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ผลประโยชน์และรายรับ
1.อัตราเงินเดือน 10,000-20,000
2.ค่าคอมมิชชั่น และโบนัสรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี รวมโบนัส 17 ครั้ง/ปี
3.สวัสดิการเงินสะสม และ/ค่ารักษาพยาบาล/ประกันชีวิต
4.ฟรี อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้เรื่องวางแผนทางการเงิน และ หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ
สนใจติดต่อ....บมจ.บริษัทเจนเนอราลี่ประกันชีวิตไทยแลนด์
คุณเมย์ เมศณี ครุฑดำ
063-386-4571
   โอ๋ 086 356 7308    จันทร์ 08 พ.ค. 2017 5:23 pm
ร้านกาแฟเปิดใหม่อยู่ใต้ตึกคอนโด ศุภาลัย ปาร์ค อโศก-รัชดา ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
รับสมัครพนักงานประจำร้าน,บาริสต้า งานประจำและพาร์ทไทม์ 2 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หากมีประสบการณ์ทำงานในร้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือนตามตกลง

สนใจสมัครโทรสอบถามรายละเอียดและนัดสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ติดต่อโทร 086 356 7308 โอ๋
Line wellmyspaces
อีเมล thirathai@hotmail.com
   บริษัทอิชิมิเซนจำกัด    อังคาร 09 พ.ค. 2017 11:42 am
***รับสมัครงานด่วนหลายอัตรา*** ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ/ผู้ช่วยกุ๊ก
เงินเดือน 10,000++(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
สวัสดิการพนักงาน
-ประกันสังคม
-อื่นๆ
คุณสมบัติ
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หากสนใจติดต่อ 081-622-2157 (คุณยามาดะ) ด่วนหลายอัตรา!!
   วิไล    พฤหัสฯ. 11 พ.ค. 2017 6:25 pm
ร้านกาแฟสด เปิดใหม่ในโรงเรียนลาซาล สุขุมวิท 105 ต้องการรับสมัครพนักงาน บาริสต้า 1 อัตรา พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง อายุ 18-30 ปี
2.บุคลิกดี มีใจรักบริการ รักความสะอาด ยิ้มแย้ม พูดจาไพเราะ
3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่ต้องมีประสบการณ์
4.มีเงินเดือนประจำ 9,000 บาท ไม่รวมค่าทิป และคอมฯ
5.ทำงาน จ-ศ 7.00-17.30 ส.7.00-15.00 หยุดวันอาทิตย์
เบอร์โทรติดต่อ 097-231-0226 , 094-496-3272
   พิชชานันท์    ศุกร์ 12 พ.ค. 2017 1:27 pm
CN Clinic
รับสมัคร Sale Freelance (ส่งคนไข้เข้าคลินิก) คลินิกอยู่บริเวณเมืองทองธานี
ลักษณะงาน
ให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าพร้อมขายโปร ทำทรีทเมนต์และเสริมความงาม
มีอบรมเพื่อรับข้อมูล. ก่อนแนะนำคนไข้จริง
ไม่กำหนดยอดขั้นต่ำ สามารถคุยเรื่องค่าคอมได้
บริการที่มี ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้เป็นสินค้าที่ผ่าน อย สั่งอย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานระดับโลก และทำโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์
บริการที่มี
Botox Filler
Mesofat
Cytocare532
Mesoหน้าใส USA/ Korea
ร้อยไหมCog ร้อยไหมPDO
Made Collagen (Italy)
Treatment. (Electro,Phono,Cryo) หน้าใส รักษาสิว รักษาฝ้า
สนใจรับรายละเอียดได้ที่ Line ID. @cnclinic
หรือติดต่อได้ที่คุณหนุ่ย 0902878256, คุณแอร์ 0814147415
   somporn    ศุกร์ 12 พ.ค. 2017 3:32 pm
ด่วน! รับสมัครพนักงานสำหรับครัวผลิตอาหารกรูเมท์ฝรั่งเศษ ที่เอกมัย ซ. 22
ครัวผลิตของเรากำลังจะขยายอย่างต่อเนื่อง และต้องการรับสมัครพนักงานดังต่อไปนี้
คนไทยเท่านั้น ฟูลไทม์ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
1) เชฟครัวผลิตอาหาร
มีประสปการณ์ทำงานในครัว / มีความรู้ด้าน อ.ย. / มาตรฐาน / รักษาความสะอาด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30น. หยุด เสาร์-อาทิตย์
มีประกันสังคม + โบนัสท้ายปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
สนใจสมัตร โทรติดต่อคุณ ก้อย  02-662-5662 (09.00น. - 18.00น.
   ก้อย ประภาพรรณ    อังคาร 16 พ.ค. 2017 1:12 pm
รับสมัครเภสัชกรด่วน ! full time/part time
full time ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
วันละ 8 ชั่วโมง/วัน
หยุดเสาร์-อาทิตย์
มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 วัน/ปี
มีค่าคอมมิทชั่น
ได้ส่วนลดเมื่อซื้อยาในร้าน
เงินเดือน 22000บาท/ เดือน(ไม่รวมใบประกอบ)
30000 บาท/เดือน(รวมใบประกอบ)

part time ชม. ละ140บาท (เวลาทำงานแล้วแต่ตกลงกัน )

ร้านอยู่ ตลาดบางบัวทอง นนทบุรี สนใจติดต่อ 0870174878
id : koy_line
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11
ลงประกาศรับสมัครงานฟรี แต่ห้ามโฆษณาขายสินค้า MLM • ลงประกาศรับสมัครงานฟรี งานไอที เทคโนโลยี งานในวงการแพทย์ โรงพยาบาล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หางาน โอนย้าย สับเปลี่ยนตำแหน่งราชการ แพทย์ งานนักเทคนิคการแพทย์ งานเภสัชกร ทันตแพทย์ งานพยาบาล กายภาพบำบัด งานผู้ช่วยพยาบาล งานผู้ช่วยทันตแพทย์ หางาน ประกาศรับสมัครงาน
สุขภาพดี.com ครีมหน้าขาว สุขภาพดีดอทคอม ครีมรักษาฝ้า เจลแต้มสิว ดีที่สุด เว็บบอร์สุขภาพและความงาม
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11