ลงประกาศรับสมัครงานฟรี แต่ห้ามโฆษณาขายสินค้า MLM

   nada2527    พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2017 4:04 pm
เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว พรีม่าคอส Premacos Aloe Vera Plus Anti Acne Gel
ต้องการรับสมัครแม่บ้านประจำ ทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ ค่าแรง 310 บาท มีประกันสังคม สนใจสมัครพร้อมเริ่มงานได้เลยทันที
รับสมัครด่วน!! จำนวนมาก
- เพศหญิง อายุ 20 - 50 ปี

ติดต่อได้ที่ (นดา) 081-3550634

สถานที่ใกล้เคียง
-โซนราษฎร์บูรณะ / ทุ่งครุ / พุทธบูชา / ครุใน / คู่สร้าง / บางปะกอก / ถนนสุขสวัสดิ์ / ถนนพระราม 2
   โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ    ศุกร์ 05 พ.ค. 2017 12:45 pm
ประกาศ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการตลาด
--------------------------
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในตำแหน่ง พนักงานการตลาด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่คัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง พนักงานการตลาด จำนวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปตามเกณฑ์ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.1 อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
2.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
2.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.5 ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
2.6 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น บริษัทเอกชน หรือ
องค์การระหว่างประเทศ
2.7 ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยลัย
หรือหน่วยงานของรัฐ
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเกณฑ์ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.1 วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ด้านการขาย การตลาดสิ่งพิมพ์
3.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านการพิมพ์เป็นอย่างดี
3.3 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS office รวมทั้งการใช้ E-mail , Internet เป็นอย่างดี

4. ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
4.1 ประเมินราคาสิ่งพิมพ์ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและราคาของสิ่งพิมพ์ให้กับผู้รับบริการ
4.3 ติดตามประสานงานให้งานเสร็จทันตามกำหนด
4.4 จัดทำหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งงาน ใบสั่งวัสดุ ฯลฯ
4.5 จัดทำข้อมูลลูกค้า และรายงานการขาย เพื่อประโยชน์ในการรักษาลูกค้า
4.6 วางแผนการตลาด การเข้าพบลูกค้า ติดตามลูกค้าที่ขาดการติดต่อและหาลูกค้าใหม่
4.7 ดูแลและให้ความสะดวกแก่ลูกค้า
4.8 ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงพิมพ์
4.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 1 รูป
5.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสำเร็จการศึกษา
5.3 ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
5.4 ถ้าเป็นชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นทางทหาร
5.5 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6. เกณฑ์การสอบ
6.1 สอบทฤษฎี
6.2 สอบสัมภาษณ์

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครผ่านทาง www.cuprint.chula.ac.th หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-2183565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.00 – 17.00 น.) และจะไม่คืนหลักฐานต่าง ๆ ในการสมัครไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
   โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ    จันทร์ 08 พ.ค. 2017 8:20 am
ประกาศ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการตลาด

--------------------------
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในตำแหน่ง พนักงานการตลาด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่คัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง พนักงานการตลาด จำนวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปตามเกณฑ์ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.1 อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
2.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
2.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.5 ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
2.6 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น บริษัทเอกชน หรือ
องค์การระหว่างประเทศ
2.7 ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยลัย
หรือหน่วยงานของรัฐ
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเกณฑ์ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.1 วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ด้านการขาย การตลาดสิ่งพิมพ์
3.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านการพิมพ์เป็นอย่างดี
3.3 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS office รวมทั้งการใช้ E-mail , Internet เป็นอย่างดี
-2-

4. ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
4.1 ประเมินราคาสิ่งพิมพ์ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและราคาของสิ่งพิมพ์ให้กับผู้รับบริการ
4.3 ติดตามประสานงานให้งานเสร็จทันตามกำหนด
4.4 จัดทำหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งงาน ใบสั่งวัสดุ ฯลฯ
4.5 จัดทำข้อมูลลูกค้า และรายงานการขาย เพื่อประโยชน์ในการรักษาลูกค้า
4.6 วางแผนการตลาด การเข้าพบลูกค้า ติดตามลูกค้าที่ขาดการติดต่อและหาลูกค้าใหม่
4.7 ดูแลและให้ความสะดวกแก่ลูกค้า
4.8 ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงพิมพ์
4.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 1 รูป
5.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสำเร็จการศึกษา
5.3 ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
5.4 ถ้าเป็นชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นทางทหาร
5.5 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6. เกณฑ์การสอบ
6.1 สอบทฤษฎี
6.2 สอบสัมภาษณ์

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครผ่านทาง http://www.cuprint.chula.ac.th หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-2183565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.00 – 17.00 น.) และจะไม่คืนหลักฐานต่าง ๆ ในการสมัครไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
   คุณเมย์    จันทร์ 08 พ.ค. 2017 1:21 pm
คุณสมบัติ
1.อายุ 22-35 ปี ชาย/หญิง
2.จบการศึกษา ปวส หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด/บริหาร/ การเงิน/ประชาสัมพันธ์หรือ กรณีปวช/ม.6 ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 4ปี
3.กระตือรือร้น มองหาโอกาสความก้าวหน้า
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ผลประโยชน์และรายรับ
1.อัตราเงินเดือน 10,000-20,000
2.ค่าคอมมิชชั่น และโบนัสรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี รวมโบนัส 17 ครั้ง/ปี
3.สวัสดิการเงินสะสม และ/ค่ารักษาพยาบาล/ประกันชีวิต
4.ฟรี อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้เรื่องวางแผนทางการเงิน และ หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ
สนใจติดต่อ....บมจ.บริษัทเจนเนอราลี่ประกันชีวิตไทยแลนด์
คุณเมย์ เมศณี ครุฑดำ
063-386-4571
   โอ๋ 086 356 7308    จันทร์ 08 พ.ค. 2017 5:23 pm
ร้านกาแฟเปิดใหม่อยู่ใต้ตึกคอนโด ศุภาลัย ปาร์ค อโศก-รัชดา ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
รับสมัครพนักงานประจำร้าน,บาริสต้า งานประจำและพาร์ทไทม์ 2 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หากมีประสบการณ์ทำงานในร้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือนตามตกลง

สนใจสมัครโทรสอบถามรายละเอียดและนัดสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ติดต่อโทร 086 356 7308 โอ๋
Line wellmyspaces
อีเมล thirathai@hotmail.com
   บริษัทอิชิมิเซนจำกัด    อังคาร 09 พ.ค. 2017 11:42 am
***รับสมัครงานด่วนหลายอัตรา*** ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ/ผู้ช่วยกุ๊ก
เงินเดือน 10,000++(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
สวัสดิการพนักงาน
-ประกันสังคม
-อื่นๆ
คุณสมบัติ
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หากสนใจติดต่อ 081-622-2157 (คุณยามาดะ) ด่วนหลายอัตรา!!
   วิไล    พฤหัสฯ. 11 พ.ค. 2017 6:25 pm
ร้านกาแฟสด เปิดใหม่ในโรงเรียนลาซาล สุขุมวิท 105 ต้องการรับสมัครพนักงาน บาริสต้า 1 อัตรา พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง อายุ 18-30 ปี
2.บุคลิกดี มีใจรักบริการ รักความสะอาด ยิ้มแย้ม พูดจาไพเราะ
3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่ต้องมีประสบการณ์
4.มีเงินเดือนประจำ 9,000 บาท ไม่รวมค่าทิป และคอมฯ
5.ทำงาน จ-ศ 7.00-17.30 ส.7.00-15.00 หยุดวันอาทิตย์
เบอร์โทรติดต่อ 097-231-0226 , 094-496-3272
   พิชชานันท์    ศุกร์ 12 พ.ค. 2017 1:27 pm
CN Clinic
รับสมัคร Sale Freelance (ส่งคนไข้เข้าคลินิก) คลินิกอยู่บริเวณเมืองทองธานี
ลักษณะงาน
ให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าพร้อมขายโปร ทำทรีทเมนต์และเสริมความงาม
มีอบรมเพื่อรับข้อมูล. ก่อนแนะนำคนไข้จริง
ไม่กำหนดยอดขั้นต่ำ สามารถคุยเรื่องค่าคอมได้
บริการที่มี ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้เป็นสินค้าที่ผ่าน อย สั่งอย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานระดับโลก และทำโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์
บริการที่มี
Botox Filler
Mesofat
Cytocare532
Mesoหน้าใส USA/ Korea
ร้อยไหมCog ร้อยไหมPDO
Made Collagen (Italy)
Treatment. (Electro,Phono,Cryo) หน้าใส รักษาสิว รักษาฝ้า
สนใจรับรายละเอียดได้ที่ Line ID. @cnclinic
หรือติดต่อได้ที่คุณหนุ่ย 0902878256, คุณแอร์ 0814147415
   somporn    ศุกร์ 12 พ.ค. 2017 3:32 pm
ด่วน! รับสมัครพนักงานสำหรับครัวผลิตอาหารกรูเมท์ฝรั่งเศษ ที่เอกมัย ซ. 22
ครัวผลิตของเรากำลังจะขยายอย่างต่อเนื่อง และต้องการรับสมัครพนักงานดังต่อไปนี้
คนไทยเท่านั้น ฟูลไทม์ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
1) เชฟครัวผลิตอาหาร
มีประสปการณ์ทำงานในครัว / มีความรู้ด้าน อ.ย. / มาตรฐาน / รักษาความสะอาด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30น. หยุด เสาร์-อาทิตย์
มีประกันสังคม + โบนัสท้ายปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
สนใจสมัตร โทรติดต่อคุณ ก้อย  02-662-5662 (09.00น. - 18.00น.
   ก้อย ประภาพรรณ    อังคาร 16 พ.ค. 2017 1:12 pm
รับสมัครเภสัชกรด่วน ! full time/part time
full time ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
วันละ 8 ชั่วโมง/วัน
หยุดเสาร์-อาทิตย์
มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 วัน/ปี
มีค่าคอมมิทชั่น
ได้ส่วนลดเมื่อซื้อยาในร้าน
เงินเดือน 22000บาท/ เดือน(ไม่รวมใบประกอบ)
30000 บาท/เดือน(รวมใบประกอบ)

part time ชม. ละ140บาท (เวลาทำงานแล้วแต่ตกลงกัน )

ร้านอยู่ ตลาดบางบัวทอง นนทบุรี สนใจติดต่อ 0870174878
id : koy_line
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11
ลงประกาศรับสมัครงานฟรี แต่ห้ามโฆษณาขายสินค้า MLM • ลงประกาศรับสมัครงานฟรี งานไอที เทคโนโลยี งานในวงการแพทย์ โรงพยาบาล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หางาน โอนย้าย สับเปลี่ยนตำแหน่งราชการ แพทย์ งานนักเทคนิคการแพทย์ งานเภสัชกร ทันตแพทย์ งานพยาบาล กายภาพบำบัด งานผู้ช่วยพยาบาล งานผู้ช่วยทันตแพทย์ หางาน ประกาศรับสมัครงาน